การเรียน
Category

3 เหตุผลที่ต้องมีสื่อการสอน

ปัจจุบันนี้หลักสูตรการเรียนการสอนมีการพัฒนามาจากในอดีตทั้งเนื้อหาที่เข้มข้นมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ก้าวทันกับโลกที่ก้าวหน้าในยุคนี้ ซึ่งการเรียนด้วยการบอกเล่าหรือการอ่านตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว อาจทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้ไม่ท่องแท้หรือแม้จะเข้าใจก็ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจที่ค่อนข้างนาน ดังนั้นจึงได้มีการคิดค้นและออกแบบสื่อการสอนที่นำมาเป็นตัวช่วยในการสอนของผู้สอน ซึ่งข้อดีของการใช้สื่อการสอนเป็นตัวช่วยในการสอนคือ

1.สื่อความหมายได้ตรงประเด็น

            การใช้สื่อการสอนเข้ามาช่วยประกอบในการสอนจะสามารถสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้เรียนได้ชัดเจนมากขึ้น การใช้สื่อการสอนก็เหมือนการยกตัวอย่างที่สามารถเห็นได้ชัดเจน ผู้เรียนไม่ต้องจิตนาการว่าเรื่องที่กำลังเรียนอยู่นั้นเป็นอย่างไร เพราะการจินตนาการของแต่ละคนนั้นจะต่างกัน ทำให้การบอกเรื่องเดียวกันอาจจะกลายเป็นคนละเรื่องราวได้ ดังนั้นการใช้สื่อสารสอนเข้ามาช่วยจะทำให้ผู้เรียนเห็นภาพที่จัดเจนและเหมือนกันทุกคน จึงทำให้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้ตรงประเด็นตามที่ผู้สอนต้องการสอนให้ทราบ

2.กระตุ้นการความสนใจ

            การเรียนเนื้อหาที่มีความยากและเป็นหลักวิชาการ บางครั้งผู้เรียนจะรู้สึกเบื่อและไม่สนุกกับการเรียน จึงทำให้ไม่มีความสนใจในช่วงเวลาการเรียน แต่หากมีสื่อการสอนเข้ามาช่วยในการเรียนเรื่องดังกล่าวจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในเนื้อหามากขึ้น ดังนั้นการใช้สื่อการสอนจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนให้ความสนใจในเนื้อหาและตั้งใจเรียนมากขึ้น โดยเฉพาะในเนื้อหาวิชาค่อนข้างน่าเบื่อ

3.เข้าใจง่ายขึ้น

            ผู้เรียนทุกคนมีพื้นฐานความรู้ที่ไม่เท่ากัน บางคนมีความรู้พื้นฐานมากสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ผู้สอนทำการสอนได้ทันที แต่บางคนมีความรู้พื้นฐานน้อยจึงเข้าใจในเนื้อหาที่สอนได้ยาก การนำสื่อการสอนมาใช้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเนื้อหาที่ทำการสอนได้ง่ายขึ้น เพราะผู้เรียนให้ความสนใจและเห็นภาพจริงจึงมีการจดจำและเข้าใจได้มากขึ้นตามไปด้วย

            จะเห็นว่าการใช้สื่อการสอนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนให้เพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นผู้สอนควรเลือกใช้สื่อการสอนที่เข้ากับเนื้อหาวิชา เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ เข้าใจและจดจำเนื้อหาได้ดี ซึ่งสื่อการสอนที่ใช้อาจจะเป็นรูปภาพ กิจกรรมหรือวิดีโอที่สามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่สอนให้ผู้เรียนมีความเข้าใจได้มากขึ้น เพราะการเรียนในยุคนี้ไม่ใช่การท่องจำเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเข้าใจและต่อยอดเนื้อหาเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้