การเรียน

3 เหตุผลที่ต้องมีสื่อการสอน3 เหตุผลที่ต้องมีสื่อการสอน

ปัจจุบันนี้หลักสูตรการเรียนการสอนมีการพัฒนามาจากในอดีตทั้งเนื้อหาที่เข้มข้นมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ก้าวทันกับโลกที่ก้าวหน้าในยุคนี้ ซึ่งการเรียนด้วยการบอกเล่าหรือการอ่านตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว อาจทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้ไม่ท่องแท้หรือแม้จะเข้าใจก็ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจที่ค่อนข้างนาน ดังนั้นจึงได้มีการคิดค้นและออกแบบสื่อการสอนที่นำมาเป็นตัวช่วยในการสอนของผู้สอน ซึ่งข้อดีของการใช้สื่อการสอนเป็นตัวช่วยในการสอนคือ 1.สื่อความหมายได้ตรงประเด็น             การใช้สื่อการสอนเข้ามาช่วยประกอบในการสอนจะสามารถสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้เรียนได้ชัดเจนมากขึ้น การใช้สื่อการสอนก็เหมือนการยกตัวอย่างที่สามารถเห็นได้ชัดเจน ผู้เรียนไม่ต้องจิตนาการว่าเรื่องที่กำลังเรียนอยู่นั้นเป็นอย่างไร เพราะการจินตนาการของแต่ละคนนั้นจะต่างกัน ทำให้การบอกเรื่องเดียวกันอาจจะกลายเป็นคนละเรื่องราวได้ ดังนั้นการใช้สื่อสารสอนเข้ามาช่วยจะทำให้ผู้เรียนเห็นภาพที่จัดเจนและเหมือนกันทุกคน จึงทำให้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้ตรงประเด็นตามที่ผู้สอนต้องการสอนให้ทราบ 2.กระตุ้นการความสนใจ             การเรียนเนื้อหาที่มีความยากและเป็นหลักวิชาการ บางครั้งผู้เรียนจะรู้สึกเบื่อและไม่สนุกกับการเรียน จึงทำให้ไม่มีความสนใจในช่วงเวลาการเรียน{...}

READ MOREREAD MORE